Skizb
Mer dproc@
Tnorinutyun
Usucicner
Ashakertner
Mer aroryan
Garnik Addaryan
I  H  K
Kap mez het
English version                
غð ²èúðÚ²Ü
               
"A"  tari  handes

²ÛµÁ Ù»ñ í»Ñ ²ñ³ñ³ïÝ ¿,

àñ ÃÇÏÝ»É ¿ ²ñ³ñ³ïÇ Ñå³ñï áõëÇÝ,

²ñ³ñ³ïÝ ¿É Ù»ñ ³ñÙ³ïÝ ¿, ûÏáõ½

Ýñ³Ý ÷áñÓ»Ý Ë»Õ¹»É ¹ñáßÝ»ñáí ÏÇë³ÉáõëÝÇ:

A tari handes
γ ÙÇ »ñÏÇñ ²Ûµáõµ»Ý ³ÝáõÝáí: ²Ûµáõµ»ÝÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ ï³é»ñÝ »Ý` Ãíáí 39: î³é»ñÇ »ñÏñÇ ³ñù³Ý ²-Ý ¿: ܳ ³Ûµáõµ»ÝÇ ³é³çÇÝ ï³éÝ ¿:

Aybbenarani  handes

Voske ashun
Anglereni  handes
Aybbenarani handes

Øñ·Ç ѳݹ»ë, óáõó³ëñ³Ñ

Øñ·Ç ѳí³ù ëñ³ÑÇ Ù»ç`

سñ· áõ ³Û·áõ »ñ³½Ý»ñ ÃáõË`

àñ Éóí³Í »Ý ³Ýáõß Ñá·ëáí

´»ñÝ» - µ»ñ³Ý ë³É³, ½³ÙµÛáõÕ:

     
²ß˳ï³ÝùÇ áõëáõóÙ³Ý Å³Ù»ñÇÝ, Ù»ñ ¹åñáóÇ 4-Çó 7-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ µ³½Ù³ÃÇí ·»Õ»óÇÏ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ »Ý ϳï³ñáõÙ, »õ Ù»ñ ¹åñáóÇ ÙÇç³ÝóùÝ»ñáõÙ ³Û¹ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÝ»ñÝ »Ý:
Axgikneri cucahandes
Arcanikner
Txaneri  cucahandes
 
¸ºäÆ ìºð
    ¶³éÝÇÏ ²¹¹³ñÛ³Ý            
êÏǽµ