Skizb
Mer dproc@
Tnorinutyun
Usucicner
Ashakertner
Mer aroryan
Garnik Addaryan
I  H  K
Kap mez het
English version                
 
² Þ ² Î º ð î Ü º ð
 
     
     
Anahit
ø»×»×Û³Ý ²Ý³ÑÇï
 
Անահիտ Քեճեճյանը սովորել է Հ.133 հիմնական դպրոցում: Բազմաթիվ առարկայական օլիմպիադաներին,համայնքային և մարզային փուլերում գրավել է մրցանակային տեղեր: Դպրոցն ավարտել է ոսկե մեդալով:
Shushanik
6-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïáõÑÇ Þáõß³ÝÇÏ ê³ñ¹³ñÛ³ÝÁ Ù³ëݳÏó»É ¿ §ØÇëë »õ ÙÇëïñ ÜáñÜáñù-2007¦ ¶»Õ»óÏáõÃÛ³Ý, Üñµ³·»ÕáõÃÛ³Ý, Ü»ñ¹³ßݳÏáõÃÛ³Ý ÙñóáõÛÃ-÷³é³ïáÝÇÝ »õ ëï³ó»É ¿ §ìÇó» ÙÇëë Üáñ Üáñù¦ »õ §ØÇëë ýáïáÙṻɦ ïÇïÕáëÝ»ñÁ
Shushanik
Vice miss
Shushanik
Miss fotomodel
 
         
     
     
1-in krtser
Shaxmat xaralis
1-in avag
1-in avag
     
Vergin zang
8-i vkayakanner stanaluc heto
sovorakan or
sovorakan or
 
¸ºäÆ ìºð
    ¶³éÝÇÏ ²¹¹³ñÛ³Ý            
êÏǽµ